• How to get to Tongji University   

  Address: 1239 Si Ping Road, Yang Pu District,Shanghai    Hong Qiao Railway Station - Tongji 

  or 

  Hong Qiao Airport -Tongji  A: Taxi

  B: Take Metro Line 10 to “Tongji University” Station

  Pu Dong Airport-Tongji

  A: Taxi (around 160RMB)

  B: Take airport shuttle bus line 4 to “Wu Jiao Chang(五角场)” Station (22RMB), and then take a taxi to Tongji University(ca. 25RMB)

 • Shanghai MetroAttachment

 • For Taxi DriverAttachment