Architecture

ZHOU Xinhua

Associate Professor

No.1239 Siping Rd. Shanghai, China

Research Profile

  • Painting

Current Courses

  • Art foundation

  • Sketch

  • Color Expression

Publications

  1. Sketch], Zhou Xinhua,Liu Hui, Shanghai People’s Fine Arts Press.  2015.5

  2. [Color basis and application], Zhou Xinhua,Hu Jiakang,Donghua University Press. 2006.7

  3. [Modern photography basic course], Zhou Xinhua, Shi Daming,Donghua University Press. 2007.4

  4. [Pattern basis and application], Hu Jiakang,Zhou Xinhua,Donghua University Press. 2006.7

  5. [Architecture photograpghy guide], Wu Chunsheng,Zhou Xinhua,Tongji University Press. 2013.8