Architecture

LI Yanbo

Associate Professor

liyanbo@tongji.edu.cn

C-308, CAUP, Tongji University, 1239 Siping Rd., Shanghai, P. R. China 200092


Dr. Yanbo LI is a Doctor of Engineering (History and Theory of Architecture), Associate Professor and Doctoral Supervisor in College of Architecture and Urban Planning at Tongji University. He was a visiting researcher at University of California, Berkeley, a visiting professor at University of New South Wales, Postdoctoral Fellow at School of Economy and Management at Tongji University. He is a National Registered Architect of China since 2008. He was the convener and panel member of Students Architectural Design Competition and Thesis of the Year in the 19th Asian Congress of Architects, a reviewer of the Natural Science Foundation of China, a member of the Architectural Society of China, a member of the Shanghai Architectural Society, the director of Shanghai Prime Smart Community Promotion Center, a member of the Institute of Mega-Cities and Elaborated Governance of Tongji University, and a member of the Think Tank of Sustainable Development and New Urbanization of Tongji University. He had been the teaching director of the design fundamental program at CAUP, and has continuously won the CAUP Students Choice Instructor Awards from 2016 to 2023. He is a guest editor of Time plus Architecture journal.

 

RESEARCH FIELDS

Shanghai Urbanism,

The modernization of Chinese and global cities,

Sustainable community development,

Historical heritage preservation and regeneration,

Urban elaborated cooperative governance,

Architectural design and theory.

 

BOOKS

Yanbo Li 李彦伯. Gucheng xinsheng- Tongji daxue jianzhu yu chengshi guihua xueyuan 2014 jie biye sheji ji Qixian gucheng gengxin shiyan古城新生:同济大学建筑与城市规划学院2014届毕业设计暨祁县古城更新实验 (Rebirth: The 2014 Final Design of CAUP at Tongji University & The Regeneration Experiment in Qi County). Shanghai: Tongji daxue chubanshe 同济大学出版社 (Tongji University Press), 2015. ISBN: 9787560860558.

Yanbo Li 李彦伯. Shanghai Lilong jiequ de jiazhi上海里弄街区的价值 (The Value of Lilong Neighborhoods in Shanghai). Shanghai: Tongji daxue chubanshe 同济大学出版社 (Tongji University Press), 2014. ISBN: 9787560853581.

 

TEXTBOOK

Fuxu Shen, Yanbo Li 沈福煦 李彦伯. Jianzhu meixue di san ban建筑美学(3) (Architectural Aesthetics (3rd Edition)). Beijing: Zhongguo jianzhu gongye chubanshe 中国建筑工业出版社 (China Architecture Industry Press), 2021.9. ISBN: 9787112265343.

 

JOURNAL ARTICLES

Shuhan Zhou, Yanbo Li*. Relations between individual residence trajectory and macro social transformation: Passive relocation migrants in shanty town in Shanghai, China. Transactions in Planning and Urban Research, 2(4), 374-393. DOI: 10.1177/27541223231217435, 2023.

Huanming Wang, Bing Ran, Yanbo Li. Street-level collaborative governance for urban regeneration: How were conflicts resolved at grassroot level? Journal of Urban Affairs, DOI: 10.1080/07352166.2022.2133725, 2022.

Yinshan Wang, Yanbo Li* 王吟珊李彦伯. Jiyu chengshi zhengti lilun de chengshi caishichang kongjian zhili moshi yanjiu- yi Shanghai shi wei li基于城市政体理论的城市菜市场空间治理模式研究——以上海市为例 (Research on the Spatial Governance Model of Urban Wet Market Based on the Theory of Urban Regime——A Case Study on Shanghai). Chengshi jianzhu 城市建筑 (Urbanism and Architecture),2021,18(05),pp:17-21.

Yanbo Li. Deconstructing Modernity: Unsettled Urban Living in a Changing Shanghai. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review E-Journal,2020,34,pp:100-104.

Xiang Zhou, Yuning Cheng, Yanbo Li*. Neighborhood, Community and Consumption: Study on the Socio-spatial Structure during Two Boosting Epochs in Shanghai. Frontiers of Architectural Research, 2020(2),pp:419-436.

Yanbo Li 李彦伯. “Tongwang helouxuan de santiao lujin- chong du Fengjizhong xiansheng shejiwenben通往何陋轩的三条路径——重读冯纪忠先生设计文本 (Three Approaches Toward Helou Pavilion: Rereading the Original Design Texts of Feng Jizhong). Jianzhu Yichan 建筑遗产 (Heritage Architecture), 2020(04),pp:88-95.

Yanbo Li 李彦伯. Si ming shiyan zhi chengshi, jianzhu, shehui zhu mianxiang- yige chengshi lishi shequ zai fazhan anli四明实验之城市、建筑、社会诸面相——一个城市历史社区再发展案例 (Siming Experiment: The Urban, Architectural and Social Perspectives in the Case of a Historical Community Redevelopment in Shanghai). Jianzhu xuebao 建筑学报 (Architectural Journal) 2019 (02), pp:1-6.

Yanbo Li, Xuyi Chen 李彦伯陈珝怡. “Lilong wei gengxin- yixiang yi wenti daoxiang shehui kongjian zaisheng de jianzhuxue jiaoyu shiyan里弄微更新——一项以问题导向社会空间再生的建筑学教育实验 (Micro-generation of Alleyway Houses in Shanghai: A Problem-oriented Experiment of Architectural Education in Socio-spatial Regeneration). Jianzhu xuebao 建筑学报 (Architectural Journal) 2018 (01), pp:107-111.

Yanbo Li 李彦伯. Cong gonggong kongjian dao gonggong lingyu- yige chengshi yanjiu zhong de kuaxueke eryuan tixi jiqi xiangdu从公共空间到公共领域——一个城市研究中的跨学科二元体系及其向度 (From the Public Space to the Public Sphere: A Transdisciplinary Dualistic System and Dimension in the Urban Study). Chengshi jianzhu 城市建筑(Urbanism and Architecture) 2018 (4), pp:61-64.

Yanbo Li 李彦伯. Jiedao shenghuo街道·生活 (Street Life). Shidai jianzhu 时代建筑(Time + Architecture), 2017 (06), pp:4-5.

Yanbo Li, Kai Wang 李彦伯王凯. Yi huiyingxing wei tezheng de jianzhuxue jichu jiaoxue shiyan以回应性为特征的建筑学基础教学实验 (The Architectural Fundamental Teaching Experiment Featured with Responsiveness). Chengshi jianzhu 城市建筑(Urbanism and Architecture). 2017(19),pp:39-42.

Yanbo Li, Dajian Zhu, Huanming Wang 李彦伯诸大建王欢明. “Xin gonggong fuwu daoxiang de chengshi lishi jiequ fazhan moshi xuanze- jiyu Shanghai shi jumin mamnyidu de shizheng fenxi新公共服务导向的城市历史街区发展模式选择——基于上海市居民满意度的实证分析 (Choice of New Public Service-oriented Development Mode of Urban Historic Districts: An Empirical Study of Residents' Satisfaction in Shanghai City). Chengshi guihua 城市规划 (City Planning Review), 2016,40(02),pp:51-60.

Yanbo Li 李彦伯. “Chengshi wei gengxin chuyi- jianji gonggong zhengce, jianzhuxue fansi yu chengshi yuanzhenxing城市“微更新”刍议——兼及公共政策、建筑学反思与城市原真性 (Preliminary Reflections on Urban Micro-regeneration Referring to Public Policy), Architectural Rethinking and Urban Authenticity. Shidai jianzhu 时代建筑 (Time+Architecture), 2015(4),pp:6-9.

Yanbo Li, Dajian Zhu 李彦伯诸大建. “Chengshi lishi jiequ fazhan Zhong de huiyingxing juece zhuti moxing- yi Shanghai shi Tianzifang weili城市历史街区发展中的“回应性决策主体”模型——以上海市田子坊为例 (The Responsive Subject of Decision-making Model in the Development of Urban Historic Districts: A Case Study of Tianzifang in Shanghai). Chengshi guihua 城市规划 (City Planning Review),2014,38(06),pp:66-72.

Yanbo Li 李彦伯. “Dongren de aimei- qianxi Tengbenzhuangjie de jianzhu sixiang动人的暧昧——浅析藤本壮介的建筑思想 (The Strong Ambiguity: The Analysis of Architectural Thought of Sou Fujimoto). Jianzhushi 建筑师 (The Architect),2014(03), pp:92-93.

Yanbo Li 李彦伯. “Fansi chengshi jiuqu de jiazhi反思城市旧区的价值 (Introspection on the Value of Old Urban Areas). Zhuzhai keji 住宅科技 (Housing Science), 2013,33 (10), pp:50-54.

Yanbo Li 李彦伯. “Chengshi lishi jiequ de xiandaixing- Shanghai lilong zhuzhai de fazhan jiqi jingjian城市历史街区的现代性——上海里弄住宅的发展及其镜鉴 (The Modernity of Urban Historical Districts: The Development and Reference of Shanghai Lilong Housing). Zhuzhai keji 住宅科技 (Housing Science),2013,33(12),pp:30-36.

Yanbo Li 李彦伯. “Renwen zhuyi de zhexue zaisi yu Paladiao de jianzhu lixiang人文主义的哲学再思与帕拉第奥的建筑理想 (The Reconsideration of the Humanism and the Architectural Ideal of Palladio). Jianzhushi 建筑师 (The Architect),2009(02), pp:36-40.

Yanbo Li 李彦伯. “Qunzu xianxiang de jingji shehui fenxi- yi Shanghai shi wei li“群租”现象的经济、社会分析——以上海市为例 (Economic and Social Analysis of the Phenomenon of Group Renting—Based on Shanghai's case). Shanghai fangdi 上海房地 (Shanghai Real Estate),2009,6,pp:16-18.

 

AWARDS AND GRANTS

Outstanding Case, Micro Garden of Antu Neighborhood, “15-minute Community Living Circle” Practice Awards in Shanghai 2024, 2024.

The Application Report of UN-Habitat Scroll of Honour Award 2023. 2023.

Lovely Teacher, given by College of Architecture and Urban Planning Student Union at Tongji University in the 8th Lovely Teacher Selection of College of Architecture and Urban Planning at Tongji University. May 2023.

Third Prize, Teaching Achievements Award of Tongji University, Transformation from Design to Empowerment: A new teaching model with community creation as the core to enhance students' comprehensive ability. (with Leiqing Xu, Yuelai Liu, Xiahong Hua, Dong Yao). June 2020.

Outstanding Instructor, given by School of Innovation and Entrepreneurship at Tongji University in the 4th Tongji University Academic Forum on Student Innovation and Entrepreneurship. December 2019.

Lovely Teacher, given by College of Architecture and Urban Planning Student Union at Tongji University in the 7th Lovely Teacher Selection of College of Architecture and Urban Planning at Tongji University. December 2019.

Outstanding Innovation Projects, given by Shanghai Education Commission in The Sixth Shanghai University Students' Innovation and Entrepreneurship Training Program Achievement Exhibition for Taste of Old Shanghai: Exploring the Existence Value, Business Status and Future Development of Traditional Dining in Lilong.(Supervisor). September 2019.

National Sponsored Visiting Scholar. China Scholarship Council, March 2018.

The Fundamental Research Funds from Ministry of Education in China. 2016.

Excellent Teaching Plan, given by National Steering Committee of Architecture Discipline in Higher Education in the National University Architectural Design Teaching Plan/Assignment Observation and Selection of 2016 for the teaching plan Research-based Architectural Design Fundamental Teaching Sequence with 'Behavior-Space' Logic Orientation, September 2016.

Grand Prize, given by Shanghai Education Commission and Shanghai Federation of Students in Zhixing Cup 2015 for People · City · Story: Sustainable Development Survey on Cun, Fang, Li, and Long in Jing'an Temple Subdistrict, November 2015.

Natural Science Foundation of China (NSFC),2012.

Third Prize, given by National Steering Committee of Architecture Discipline in Higher Education in 2001 Xunda Cup National Design Competition of Architecture Students, for the work Deconstructing the Folk Customs, May 2002.

 

 

MASTER’S THESIS SUPERVISED

Jianing Chen, A Study on the Elaborated Renewal of Urban Public Spaces in New Workers' New Village Communities - A Case Study of Changbai New Village Subdistrict in Yangpu District, Shanghai, 2023.

Shuhan Zhou, A Study on the Picture and Mechanism of Urban Passive Relocators Based on Oral History -Example of the Old Street of Shanghai Hong Town, 2023.

Xuejing Zhou, Research on the design strategy of new settlement based on the analysis of the value of informal living space - an example of the Zhangqiao plot in Hongzhen Old Street, 2023 (Awarded Outstanding Master's Thesis).

Chen Li. Exploration of Old City Regeneration Model Based on the Continuation of Spatial Muscle in the Context of Post-Demolition Era: An Example of Regeneration Design of Yuyuan Subdistrict in Shanghai's Old Chinese City, 2022.

Kai Zhu. Research on Systematic Design Based on the Efficiency and Effectiveness of Community Regeneration under Community Development Orientation, 2021 (Awarded Outstanding Master's Thesis).

Yinshan Wang. Study on the Spatial Governance Model of Urban Food Market in Shanghai in the Context of Urban Regeneration, 2021.

Xuyi Chen. A Study of Community Public Space Regeneration in Stakeholder Context, 2019.

Davide Rancati. Community Experience: Live with Us-A Proposal to Revitalize Shanghai Lilong with A New B&B Model. Dual Master’s Degree Program Student of University of Pavia and Tongji University 2018.

Zaw Latt. Reconnecting the City with the Waterfront: Pursue Urban Modernity and Consolidate Cultural Identity in Yangon. Dual Master’s Degree Program Student of University of Hawaii at Manoa and Tongji University, In progress.

Yinyin Rui. Spatial Evolution and Social Transformation of the Edge of Historical Built-up Areas Based on Urban Morphology: The Case of Xiaoshadu Area in Shanghai, In progress.

Xinyi Guo. A Community Regeneration Design Research Based on Boundary Production Viewpoint: An Experiment that Activating Community Self-governance, In Progress.

 

CURRENT COURSES

Design Fundamentals I-02042905, for semester 1, Undergraduate Design Studio

Design Fundamentals II- 02049501, for semester 2, Undergraduate Design Studio

Design Fundamentals III- 02055801, for semester 3, Undergraduate Design Studio

Architectural Design I- 02043101, for semester 4, Undergraduate Design Studio

Introduction to Architectural Design, - 02042801, for semester 3, Undergraduate Lectures

The Making of Modern Cities, - 20001630006, Graduate seminar

Modern China and Its Urbanization in a Global View- 50001630003, Undergraduate lectures

 The Modern Urbanization of China in the View of a Global History, Lecture for PhD candidates and graduate students

Urban Community and Its Development, Lecture for PhD candidates and graduate students

Urban Regeneration in China, Lecture for PhD candidates and graduate students

(From Series of Lectures on Selected Contemporary China Urban Issues- 101011501, Co-instructor with Prof. Jiang Wu)

 

COURSES INSTRUCTED

Capstone Design- 02199701, for semester 8, Undergraduate Design Studio, 2013-2014

Project Design IV – 20001630014, for semester 3, Graduate Design Studio, 2015-2016

Local Cultural Museum Design, International exchange graduate design studio, 2012

Students' Activity Center Design, International Dual Bachelor Degree Program (UNSW-Tongji), 2015-2016

Community Cultural Center Design, International Dual Bachelor Degree Program (UNSW-Tongji), 2015-2016

Survey and Oral History on The Modernization and Urbanization of Selected Coastal Cities and Ports in China, Summer social practice, 2022.

Survey and Oral History on The Modernization and Urbanization of Selected Railway Cities and Towns in China, Summer social practice, 2022.

Survey of the Living of Relocated Former Urban Villages Residents in Shanghai, Summer social practice, 2021.

Research of the Administration and Policies of the Old Chinese Town of Shanghai, Summer social practice, 2021.

Review of the Modernizing Development of the Hinterland Provinces in Southern China (Yunnan), Summer social practice, 2020.

Review of the Modernizing Development of the Hinterland Provinces in Northern China (Shaanxi), Summer social practice, 2020.

People · City · Story: Sustainable Development Survey on Cun, Fang, Li, and Long in Jing'an Temple Subdistrict, Summer social practice, 2015.

Course Development, Research-based Architectural Design Fundamental Teaching Sequence with 'Behavior-Space' Logic Orientation, Undergraduate Design Studio (National Awarded Teaching plan)

 

University of New South Wales

ARCH 1302, Glenn Murcutt’s studio, Undergraduate design studio

ARCH 1202, Undergraduate design studio

 

UNIVERSITY AND DEPARTMENT SERVICES

Teaching Director, Fundamental Design Section of College of Architecture and Urban Planning, Tongji University, Academic year 2021/22.

Faculty co-convener, Lectures on Selected Contemporary China Urban Issues, Tongji University, Academic year 2017/18-2022/23.

Reviewer and panel member, Doctoral Dissertation and Master's Thesis, Tongji University, Academic year 2014/15-2022/23.

Co-convener, Introduction of Architectural Design, Tongji University, Academic year 2020/21-2023/24.

Convener, syllabus of Design Fundamental III, Tongji University, Academic year 2020/21-2023/24.

Co-convener and co-organizer, Tongji International Construction Festival, Tongji University, Academic year 2011/2012-2021/2022.