Architecture

XU Jie

Associate Professor

x.xujie@163.com

Room 704, Building C, CAUP, Tongji Univ.